Šola

 • Svetovalno delo
 

Svetovalno delo

Šolska svetovalna služba

Temeljna naloga šolske svetovalne službe je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami (Programske smernice za svetovalno delo v srednji šoli).

Šolska svetovalna služba načrtuje, spremlja in evalvira, opravlja razvojno-analitične naloge, svetovalno delo z dijaki, učitelji in starši, se strokovno izpopolnjuje in opravlja druge naloge na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela v šoli: na področju učenja in poučevanja; šolske kulture, vzgoje, klime in reda; telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja; šolanja in poklicne orientacije ter na področju socialno-ekonomskih stisk (Programske smernice za svetovalno delo v srednji šoli).

Na šoli delo svetovalne službe opravljamo dve socialni pedagoginji, socialna delavka in pedagoginja. Na voljo smo vam v delovnem času in v času skupnih govorilnih ur. Zaradi lažje organizacije smo si delo nekoliko razdelile po letnikih in programih. Če presodite, da se je potrebno pogovoriti, pridite ali pokličite. Predlagamo, da se zaradi delovnih obveznosti za srečanje dogovorite vnaprej.

Poiščite nas:

 • Tea Bevc Holobar, univ. dipl. soc. del.
  telefonska številka 03/428 69 06
  tea.bevcholobar@szksc.si
  1. in 3. letnik programa zdravstvena nega
  1. in 3. letnik programa kozmetični tehnik in
  koordinatorica aktivnosti za promocijo šole
 • dr. Andreja Grobelšek, univ. dipl. soc. ped
  telefonska številka 03/428 69 33
  andreja.grobelsek@szksc.si
  3. letnik programa kozmetični tehnik
  program bolničar-negovalec
  program zdravstvena nega - PTI in
  koordinatorica dela z nadarjenimi
 • Alja Zorman, univ. dipl. soc. ped.
  telefonska številka 03/428 69 44
  alja.zorman@szksc.si
  2. in 4. letnik programa zdravstvena nega
  4. letnik programa kozmetični tehnik in
  organizatorica šolske prehrane
 • Nataša Esih, univ. dipl. ped.
  telefonska številka 03/428 69 14
  natasa.esih@szksc.si
  2. letnik programa kozmetični tehnik

Področja in naloge

Šolske svetovalne delavke delujemo na različnih področjih in opravljamo raznolike naslednje naloge.

Svetovalno delo z dijaki

 • vpis in sprejem novincev
 • informacije in pomoč pri prenosu prijave
 • spremembe in novosti, ki jih prinese prehod iz osnovne v srednjo šolo
 • delavnice o učinkovitih metodah in tehnikah učenja
 • spremljanje uspešnosti dijakov
 • individualni pogovori in svetovanje za dijake z učnimi, osebnimi, razvojnimi in drugimi težavami
 • sodelovanje z razredniki pri reševanju problemov v razredih in postopkih vzgojnega ukrepanja
 • delo s skupino (v razredu in z razredom) – sodelovanje pri izvajanju razrednih ur, priprava delavnic na različne aktualne teme
 • obravnavanje vlog za posebne statuse in pedagoške pogodbe
 • intervencije v primerih osebne ali socialne ogroženosti
 • informiranje in pomoč pri preusmeritvah in izpisu

Poklicna orientacija in karierno načrtovanje

 • poklicno in študijsko informiranje in svetovanje
 • aktivnosti poklicne orientacije v razredu v predzadnjem in zadnjem letniku
 • individualni pogovori o nadaljevanju izobraževanja
 • seznanitev dijakov z različnimi možnostmi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, s študijskimi programi, načini študija in prijavno-sprejemnim postopkom za vpis v visoko šolstvo

Koordinacija dela z dijaki s posebnimi potrebami

 • koordinacija postopkov, ki so potrebni za vključevanje dijakov s posebnimi potrebami v izobraževalni proces
 • sodelovanje z razredniki pri pripravi individualiziranih programov
 • spremljanje napredek dijakov s posebnimi potrebami z rednimi evalvacijami
 • sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki (s surdopedagoginjo) in z zunanjimi institucijami

Sodelovanje s starši

 • pripravljanje predavanj za roditeljske sestanke
 • pogovori s starši in načrtovanje pomoči
 • sodelovanje pri govorilnih urah razrednikov
 • usklajevanje sodelovanja med šolo in domom

Promocija šole

 • predstavitve šole in programov z obiski osnovnih šol
 • sodelovanje na dnevu odprtih vrat in na informativnih dnevih
 • sodelovanje na Festivalu izobraževanja in zaposlovanja in drugih prireditvah
 • priprava prispevkov za publikacije in spletne strani

Sodelovanje z učitelji in vodstvom šole

 • sodelovanje na sejah učiteljskega zbora
 • sodelovanje z vodstvom šole pri posameznih dejavnostih šole
 • članstvo v raznih komisijah
 • posvetovanja in sodelovanje na pobudo učiteljev pri načrtovanju, izvajanju ali evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela

Stalno strokovno izpopolnjevanje

 • povezovanje s svetovalnimi delavkami drugih šol v aktivu
 • udeležba na strokovnih seminarjih in posvetih
 • seznanjanje z novimi smernicami, predpisi in literaturo na področju svetovalnega dela v vzgoji in izobraževanju

Druge naloge

 • inovacijski projekt
 • vodenje ustreznih evidenc
 • vodenje postopkov za izdajo dijaških izkaznic
 • priprava raznih statističnih analiz in poročil
 • priprava zapisnikov sestankov in konferenc
 • subvencioniranje šolske prehrane

2. 1. 2010 je začel veljati Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode

 
 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.